030 – 6622337 info@swapschade.nl

Pieter Lakeman: De door u geleden swapschade kan 30 tot 40% van de nominale waarde van het rentederivaat bedragen.

Een gerenommeerd expert team werkt voor u aan de claims tegen de banken op basis van no cure, no pay. Aansluiten is risicoloos. Zonder uw schriftelijke instemming worden uw naam en andere gegevens niet aan de bank verstrekt, dus ook niet aan de bank waartegen wij voor u procederen. Vele ondernemers hebben zich reeds aangesloten.

Vraag om informatie of meld u hier aan.

Uitvoering van Uniform Herstelkader door ABN AMRO en Rabobank bewust vertraagd?

Deze vraag kan nauwelijks meer ontweken worden wanneer men ziet hoe traag beide banken aan de uitvoering van het Herstelkader werken.
Op 5 juli 2018 is het 2 jaar geleden dat beide banken zich aan uitvoering van het Herstelkader verbonden hebben. Dat is exclusief de vier maanden dat zij met de Derivatencommissie daarover onderhandeld hadden. Zij hebben dus al twee jaar de tijd gehad om de organisatie ter hand te nemen.
Tot 1 juni j.l. had ABN AMRO aan 408 van de ruim 7.000 klanten, minder dan 7%, een aanbod gedaan. Rabobank had op die datum aan 813 van haar 10.636 klanten een aanbieding gedaan. Dat was minder dan 8%.

Verwerkingssnelheid ligt op schema van gemiddeld 4 jaar.
De snelheid is iets opgelopen maar nog steeds onwaarschijnlijk laag. De laatst bekende maandscore van ABN AMRO is 112 in de maand mei. Met die snelheid heeft de ABN AMRO de job over 5 jaar voltooid. De Rabobank heeft in juni 234 aanbiedingen gedaan. Bij die snelheid heeft de Rabobank de job in 3 jaar gedaan.

Procederen is zinvol
Dit alles neemt niet weg dat het voor ondernemers die op hun renteswaps meer dan € 400.000 aan rente hebben betaald, in veel gevallen zinvoller is om te procederen dan om met het Uniform Herstelkader akkoord te gaan.

Tom de Swaan niet acceptabel als voorzitter RvC ABN AMRO

Stichting Swapschade heeft op 29 mei 2018 een brief aan de financiële commissie van de Tweede Kamer verzonden. Download de brief

Lakeman eist voor MKB-bedrijven 7 mln van ABN AMRO wegens swapschade

Naarden, 14 mei 2018- Directeur Pieter Lakeman van Swapschade B.V. dagvaardt vandaag namens tien MKB-bedrijven ABN AMRO. Hij eist dat de bank alle schade vergoedt die deze bedrijven door het afsluiten van renteswap-contracten hebben geleden. Het schadebedrag bedraagt 7 miljoen euro. In zijn dagvaarding stelt Lakeman dat ABN AMRO onrechtmatig handelde, de zorgplicht schond, de gedupeerde bedrijven onjuist en onvolledig informeerde en hen bewust een speculatief en riskant product verkocht in plaats van een veilige rentecap.

Volgens Swapschade is het financieel risico van renteswaps in principe onbegrensd en door ABN AMRO volledig bij de gedupeerde MKB-bedrijven gelegd. Lakeman: “De bank had ze geen renteswaps, maar rentecaps moeten adviseren en verkopen. Een rentecap is een risicoloos financieel product dat de klant beschermt tegen rentestijgingen, terwijl een renteswap in alle gevallen de financiële risico’s van de klant ernstig vergroot, ten gunste van de bank.” Een cap kostte gemiddeld 2,5% van de hoofdsom terwijl de feitelijke schade voor de ondernemer bij aankoop van een swap gemiddeld meer dan 30% van de hoofdsom bedroeg.

Alle door de bank verkochte swapcontracten hadden voor de ondernemer al bij ondertekening een negatieve waarde. Een deel van het vermogen werd daardoor automatisch – maar onzichtbaar voor de ondernemer – naar de bank overgeheveld. Bij de tien MKB-bedrijven in kwestie ging het om gemiddeld 55.000 euro. Medewerkers van de bank ontvingen voor de verkoop van renteswaps extra bonussen.

De negatieve startwaarde leidde bij de bedrijven tot minder financiële reserves en solvabiliteit en een toegenomen kans op plaatsing door hun bank onder bijzonder beheer. Tevens was er sprake van een negatieve ontwikkeling van de bedrijfsgroei als gevolg van minder kredietmogelijkheden en werd het vervroegd aflossen van leningen bemoeilijkt. Andere negatieve gevolgen: een grotere kans op een faillissement en extra kosten als gevolg van onder meer een hogere renteopslag, nieuwe vastgoedtaxaties en het in moeten schakelen van adviseurs.

De Nederlandse banken hebben met behulp van de negatieve startwaardes naar schatting van Lakeman meer dan één miljard euro naar zichzelf overgeheveld. Swapschade schat de algehele swapschade voor het Nederlandse MKB op minstens 10 miljard euro.

Swapschade heeft er met het oog op de procesefficiency voor gekozen om gedupeerden met identieke grondslagen (zowel juridisch als feitelijk) op één dagvaarding naar voren te brengen. Er zijn, in aansluiting op de nu uitgebrachte dagvaarding, méér procedures in voorbereiding. Lakeman verwacht die binnen enkele maanden te kunnen starten. De rode draad in alle zaken is dat de renteswaps volgens hem nooit verkocht hadden mogen worden: “Men heeft willens en wetens een volstrekt inferieur en niet passend product verkocht. De onwetende klanten zijn niet gewaarschuwd voor de daaraan verbonden risico’s en niet gewezen op de niet riskante rentecaps. Het eigen belang stond voorop en de wettelijk vastgelegde zorgplicht is op een grove wijze geschonden.”

Pieter Lakeman

Renteswaps zijn geen bescherming tegen renterisico’s

Met een renteswap kan een renterisico nooit worden verkleind. De banken deden maar alsof. Met een renteswap werd uw risico op stijgende rente alleen maar ingeruild voor het risico op dalende rente. Die risico’s waren exact even groot. Daarom was de waarde van elke...

Lees meer

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

Lees meer

KIFID: Renteswap is wél een ingewikkeld product

Op 20 juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat een renteswapcontract niet een complex financieel product was. Het standpunt van Swapschade was en is dat renteswaps die aan het MKB verkocht zijn geen eenvoudige zelfstandige renteswaps zijn. De...

Lees meer

Hoe lang kan de door Swapschade te starten procedure duren?

Een procedure die tactisch en strategisch goed wordt ingezet kan soms voor de rechtbank na ongeveer een jaar zijn beslist. Tot voor kort konden we op deze website nog vermelden dat u via het herstelkader tussen november 2016 en september 2017 een aanbod van uw bank...

Lees meer

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de...

Lees meer