030 – 6622337 info@swapschade.nl

Lakeman eist namens woningcorporatie vergoeding swapschade van Rabo

Lakeman eist namens woningcorporatie vergoeding swapschade van Rabo

Naarden, 31 januari 2018 – Voorzitter Pieter Lakeman van de Stichting Swapschade heeft namens Stichting Woonservice Meander de Rabobank gedagvaard. Lakeman eist dat de bank alle schade vergoedt die de corporatie door het afsluiten van renteswap-contracten heeft geleden. Rabobank erkende al in 2009 dat zij renteswaps had verkocht om de corporatie te beschermen tegen renterisico’s die volgens eisers niet bestonden. De bank heeft echter slechts 167.000 euro schade vergoed. Swapschade eist in de vandaag gestarte procedure een aanvullende schadevergoeding van ruim 1.000.000 euro.

Volgens Swapschade is een renteswap een speculatief en riskant product dat voor geen enkele MKB-er en voor geen enkele woningcorporatie geschikt was. De bank profiteerde van het feit dat Meander geen ervaring en deskundigheid had op het gebied van rentederivaten. Dat geldt volgens Lakeman overigens voor vrijwel alle MKB-ondernemingen en woningcorporaties.

Hij oordeelt zeer kritisch over de verkoop van renteswaps aan het MKB en aan woningcorporaties: “Het betreft een speculatief product dat juist door de onopvallende juridische koppeling aan de Algemene Bankvoorwaarden grote onzichtbare risico’s in zich verborg. Voor zover Meander wél renterisico’s liep, had de bank een rentecap moeten adviseren. Dat is een volstrekt risicoloos product dat bovendien veel goedkoper was. Maar het belang van de klant werd bij de verkoop van renteswaps achtergesteld bij dat van de bank.“

Behalve met de begeleiding van ondernemers die met het Herstelkader willen meedoen is Swapschade inmiddels ver gevorderd met het opstellen van dagvaardingen  voor ondernemers die de 20% schadevergoeding van het Herstelkader onvoldoende achten.

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kan contact worden opgenomen met Pieter Lakeman van Swapschade, telefoon 06-38150576 of info@swapschade.nl.

Voor algemene informatie over Stichting Swapschade: www.swapschade.nl

AFM trekt boete voor ABN AMRO in. Geen negatieve invloed op proceskansen

In het pas verschenen jaarverslag van de AFM over 2016  stond een opvallende mededeling. De AFM had een boete van € 750.000 die zij in oktober 2015 aan de ABN AMRO had opgelegd weer ingetrokken. Die boete had de AFM, zeer terecht, opgelegd omdat de ABN AMRO haar klantendossiers bij het afsluiten van rentederivaten onvoldoende had bijgehouden. De bank was ernstig tekortgeschoten in het vastleggen van gegevens die zij moest vastleggen en bewaren. Bij de start van het onderzoek van de AFM had zij de ABN AMRO om overlegging van 5 dossiers gevraagd. ABN AMRO mocht die 5 dossiers naar eigen inzicht en eigen willekeur uit haar voorraad van 7000 dossiers selecteren. De ABN AMRO heeft vermoedelijk niet de slechtst bijgehouden dossiers aan de AFM overhandigd. Desondanks bleek dat de bank in 4 van de 5 dossiers volstrekt onvoldoende gegevens te hebben vastgelegd. Gezien de totstandkoming van de steekproef was dat een extreem negatieve score.
Het is, zacht gezegd, nogal ongebruikelijk om zonder noodzaak een opgelegde boete eenzijdig in te trekken. De AFM heeft daar ook geen inhoudelijk argument voor aangevoerd. Het gebaar naar de ABN AMRO kan slechts worden geïnterpreteerd als dank voor het feit dat de ABN AMRO als voortrekker heeft gefunctioneerd bij het totstandkoming van het Herstelkader. Dat Herstelkader was niet alleen voor de banken een zeer gunstige ontwikkeling maar zeker ook voor de AFM. Zoals bekend verkopen de banken al sinds 2005 inferieure en riskante renteswaps aan het MKB en andere klanten. Minder bekend is dat de AFM daar jarenlang nooit maar een seconde naar gekeken heeft. De AFM werd pas in 2012 wakker, nadat SOBI een tuchtklacht had ingediend tegen de accountants van Vestia. De AFM heeft dus met betrekking tot de verkoop van de uiterst schadelijke rentederivaten aan het MKB 7 jaar liggen slapen. Doordat de ABN AMRO het Herstelkader heeft mogelijk gemaakt is de kans dat de AFM schadeclaims tegemoet zou kunnen zien aanzienlijk kleiner geworden. De ene dienst is de andere waard. De ene hand wast de andere hand. Als beloning voor zo’n dienst kun je natuurlijk wel € 750.000 cadeau doen ook al is het eigenlijk overheidsgeld.

De belangrijkste vraag is echter de vraag of het intrekken van de boete invloed heeft op de proceskansen van MKB ers die met Swapschade tegen de banken willen procederen. Gelukkig is het antwoord op die vraag: nee! De bewaarplicht van de banken blijft bestaan en wordt niet negatief beïnvloed doordat de AFM en de ABN AMRO een ruilhandeltje hebben gedaan.

Pieter Lakeman

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de voor u binnengehaalde schadeclaim. Na uitgebreide studie heeft Swapschade inmiddels een aantal doorslaggevende juridische argumenten ontwikkeld die de kans op succes nog groter maken. Deze argumenten worden de komende weken op de website van Swapschade gepubliceerd.

KIFID: Renteswap is wél een ingewikkeld product

Op 20 juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat een renteswapcontract niet een complex financieel product was. Het standpunt van Swapschade was en is dat renteswaps die aan het MKB verkocht zijn geen eenvoudige zelfstandige renteswaps zijn. De renteswaps vielen onder de Algemene Bankvoorwaarden en werden daardoor onderdeel van een netwerk van juridische verplichtingen van de ondernemer jegens de bank. Het zijn volgens Swapschade wel degelijk complexe producten.

Onze visie is onlangs ondersteund door het Kifid. Dat oordeelde deze zomer in een klacht over de meest verkochte swap, de plain vanilla swap, als volgt: ‘Zoals door de Commissie in haar tussenuitspraak geoordeeld, was de informatieverstrekking zijdens DB aan de Klant onvoldoende. De Commissie acht in dit kader van belang dat DB, als bank, als professionele en ter-zakekundige dienstverlener stond tegenover een relatief kleine ondernemer van wie in beginsel geen bijzondere kennis over rente risico’s en de instrumenten ter afdekking daarvan mag worden verwacht. Bovendien zijn aan een renteswap – ook als het gaat om een zogenaamde “plain vanilla swap” zoals in deze zaak – risico’s verbonden die voor iemand zonder bijzondere kennis van of ervaring met deze producten niet meteen inzichtelijk zijn. […]’.

Swapschade blijft overigens van mening dat een gang naar het Kifid niet geadviseerd moet worden.

Hoeveel schade heeft Ondernemend Nederland door renteswaps en andere rentederivaten geleden?

Kunnen jullie inschatten hoeveel schade Ondernemend Nederland door renteswaps en andere rentederivaten heeft geleden?

Dat kunnen we niet alleen inschatten; dat hebben we als eerste gewoon uitgerekend. Dat was mogelijk doordat de staf van Swapschade niet alleen advocaten en andere juristen maar ook econometristen omvat. Op de renteswapcontracten die de banken sinds 2003 aan niet-professionele MKB ondernemers hebben verkocht, hebben zij in totaal ruim € 10 miljard verdiend. Die winst voor de banken is gelijk aan de schade voor de ondernemers.
Als vuistregel geldt dat de schade op een tienjarige renteswap die gedurende de looptijd lineair voor de helft wordt afgelost en in 2008 of 2009 is afgesloten 40% van de nominale waarde van het swapcontract bedraagt.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

 1. Door u direct aan te melden.
 2. Door ons contactformulier in te vullen
 3. Onder telefoon nr. 030-6622337

Hoe lang kan de door Swapschade te starten procedure duren?

Een procedure die tactisch en strategisch goed wordt ingezet kan soms voor de rechtbank na ongeveer een jaar zijn beslist. Tot voor kort konden we op deze website nog vermelden dat u via het herstelkader tussen november 2016 en september 2017 een aanbod van uw bank zou ontvangen. Inmiddels gaan er vanuit dat u via het herstelkader pas in de periode april 2017 – eind 2018 een aanbod van uw bank zal ontvangen.

De banken bieden op basis van het herstelkader voor enkele van de meest voorkomende schade-elementen een vergoeding aan van 20% met een maximum van € 100.000. Andere schade-elementen zoals extra renteopslagen op de lening vallen buiten dit maximum zodat sommige ondernemingen een aanbod van meer dan € 100.000 kunnen krijgen.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

 1. Door u direct aan te melden.
 2. Door ons contactformulier in te vullen
 3. Onder telefoon nr. 030-6622337

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?

Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de voor u binnengehaalde schadeclaim. Na uitgebreide studie heeft Swapschade inmiddels een aantal doorslaggevende juridische argumenten ontwikkeld die de kans op succes nog groter maken. Deze argumenten worden de komende weken op de website van Swapschade gepubliceerd.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

 1. Door u direct aan te melden.
 2. Door ons contactformulier in te vullen
 3. Onder telefoon nr. 030-6622337

Waarom laten MKB ondernemers hun belangen door Swapschade behartigen?

Waarom laten MKB ondernemers hun belangen door Swapschade behartigen?
Omdat Swapschade zeer deskundig is op het gebied van rentederivaten. Ook besteedt Swapschade voldoende aandacht aan uw dossier en aan afweging van de voor en nadelen van het herstelkader van de onafhankelijke derivatencommissie. Daardoor kan Swapschade uw positie jegens de bank goed analyseren en goed verdedigen. De doelgerichtheid van voorzitter Pieter Lakeman blijkt onder meer uit zijn geslaagde bankrun tegen DSB bank waardoor hij een schadevergoeding van meer dan € 300 miljoen forceerde in plaats van € 27 miljoen die Scheringa had aangeboden.

Ook was Lakeman de 1e die de grote accountantskantoren heeft aangepakt die rentederivaten bij Vestia onjuist gewaardeerd hadden. Hij won de tuchtklachten tegen KPMG en Deloitte. Lakeman heeft voor Swapschade een bekwaam team van deskundigen samengesteld die uw schadeclaim met de grootste zorg behandelen.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

 1. Door u direct aan te melden.
 2. Door ons contactformulier in te vullen
 3. Onder telefoon nr. 030-6622337

Het swapknechtje van de lokale Rabobanken gaat op in Rabobank Nederland.

Geschreven door: Pieter Lakeman, directeur Swapschade B.V.

FGH bank, onderdeel van Rabo Vastgoed, wordt met de Rabobank geïntegreerd. Rabobank zet een streep door de zelfstandigheid van vastgoedfinancier FGH. De integratie sluit volgens het persbericht van de Rabobank aan bij de strategie en cultuurbeweging van de Rabobank, die is gericht op de vorming van ‘One Rabobank’. ‘Deze bundeling en stroomlijning van activiteiten draagt bij aan de kracht van de Rabobank om haar klanten op het gebied van commercieel vastgoed optimaal te bedienen.’, aldus het persbericht van de Rabobank.

FGH: zonder renteswap geen lening

Bij FGH werkt al jaren lang samen met de lokale Rabobanken bij de verkoop van renteswaps. Dat gebeurt echter op nogal dubieuze wijze. De FGH bracht dan een offerte uit voor een langlopende lening met variabele rente maar stelde in de officiële geschreven offerte wel als voorwaarde dat een “rente derivaat” zou worden aangeschaft. Het was natuurlijk niet de bedoeling dat een renteswap van de ING of SNS Reaal zou worden aangeschaft. Zonder renteswap kreeg de-MKB ondernemer geen langlopend krediet van Nederlands grootste vastgoedfinancier. Zo zag de kredietpolitiek van de FGH er al jaren geleden uit. Dat de aankoop van renteswaps als voorwaarde werd gesteld bij het verstrekken van langlopende kredieten was tot nu toe eigenlijk nooit bewezen maar Swapschade beschikt over documenten waaruit deze gang van zaken onomstotelijk volgt.

Directievoorzitter FGH wordt vervangen

Peter Keur, de huidige directievoorzitter van de FGH, heeft er niet zoveel zin meer in, of de Rabobank heeft niet zoveel zin meer in mijnheer Keur. Hoe dan ook, Keur neemt volgende week vrijdag ontslag. Bij de Rabobank hoopt men dat hij wordt opgevolgd door Fred Weenig. Of dat gebeurt is nog niet helemaal zeker want daar moet de AFM nog mee instemmen en toezichthouders bemoeien zich hoe langer hoe intenser met het personeelsbeleid van banken en verzekeraars.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht een vraag of wilt u nadere informatie over dit onderwerp?

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

ABN legt geld opzij voor compensatie MKBers

Door JORIS HEIJN ftm.nl

ABN Amro heeft een nog onbekend bedrag gereserveerd om ondernemers te compenseren voor hun rentederivaat. Een radicale omslag vergeleken met een halfjaar geleden, toen de bank nog beweerde dat zo’n voorziening niet nodig was. Moeten ook andere banken eraan geloven?

Eind dit jaar hopen de banken er helemaal van af te zijn: het slepende derivatendossier dat nu al drie jaar lang vreet aan hun reputatie, met name onder middelgrote en kleine ondernemers. Gedwongen door toezichthouder AFM spitten de banken alle dossiers door (de zogeheten herbeoordeling). Als er in individuele gevallen fouten zijn gemaakt, dan zal dat worden gecompenseerd, bezweren de grootbanken. Geruststellende woorden dus. ABN Amro zette die woorden een halfjaar geleden nog kracht bij, door bij hoog en bij laag te bezweren dat de problemen dusdanig klein waren, dat er geen voorziening nodig was voor de mkb-derivaten.

BANK EN ACCOUNTANT VONDEN VOORZIENING EERDER NIET NODIG

Financieel activist Pieter Lakeman had de bank (en haar accountant) in februari gewaarschuwd: hij had een claim neergelegd bij ABN vanwege de verkoop van derivaten aan mkb’ers en vond die claim zelf wel zó kansrijk dat ABN volgens hem miljarden moest reserveren. Deed de bank dat niet, dat zou misleiding zijn van de toekomstige beleggers in de staatsbank, die naar verwachting op korte termijn zijn rentree maakt op de beurs. ABN en accountant KPMG besloten na veel wikken en wegen dat een voorziening niet nodig was. Een paar maanden later is de bank kennelijk van mening veranderd: Derivaten gaan de bank tóch geld kosten. Het vernieuwde inzicht komt volgens een woordvoerder doordat de herbeoordeling van de derivaten inmiddels is afgerond. ‘Je kunt pas een voorziening nemen als je een inschatting kunt maken, en dat lukte pas na de afronding van de herbeoordeling.’

Tientallen miljoenen

Het is voor zover na te gaan voor het eerst dat een bank bekend maakt een bedrag opzij te zetten voor het derivatenprobleem in het mkb. In Groot Britannië hebben banken al ruim twee miljard pond uitgekeerd vanwege de misselling van derivaten aan mkb’ers. Hoeveel ABN precies opzij heeft gezet, is niet bekend. In het halfjaarverslag wordt de stijging van de post ‘overige voorzieningen’ met 200 miljoen euro verklaard door drie ontwikkelingen, waaronder de mkb-derivaten. Elders in het verslag daalt de post ‘net trading income‘ met 55 miljoen euro, ondanks een meevaller van 47 miljoen euro. De totale daling van zo’n honderd miljoen euro wordt dit maal door twee zaken verklaard, waarvan een de mkb-derivaten. Het lijkt er dus op dat de voorziening voor derivatenverkopen aan mkb’ers ergens in de tientallen miljoenen ligt, ver van de miljarden die Lakeman eiste. De woordvoerder van ABN benadrukt dat uit de herbeoordeling is gebleken dat er bij het ‘overgrote deel’ van de 4500 mkb-klanten met een derivaat, geen fouten zijn gemaakt bij de verkoop. De bank bekijkt naar eigen zeggen nu of bij die groep waar mogelijk wel fouten zijn gemaakt, compensatie op zijn plaats is.

ABN LIJKT PROBLEMEN ROND OPSLAGVERHOGINGEN NIET MEE TE NEMEN IN VOORZIENING

De voorziening lijkt dus geen rekening te houden met een van de grootste pijnpunten uit het derivatendossier: de opslagverhogingen. Die gelden namelijk niet alleen voor de klanten bij wie de herbeoordeling fouten aan het licht zijn gekomen, maar zijn veel breder verspreid. Bij grote groepen ondernemers is de renteopslag verhoogd, terwijl zij in de overtuiging waren dat zij door hun derivaat juist waren beschermd tegen een renteverhoging. Dat de rentelast via de zijdeur toch kon worden verhoogd, kwam voor de ondernemers als een complete verrassing.

Recent verloor ING in korte tijd achter elkaar twee rechtszaken over dat punt. De bank moest de renteverhogingen terugbetalen. Als de zaken van die ondernemers tegen ING ook in hoger beroep standhouden en er ook bij andere banken dergelijke uitspraken komen, is het maar de vraag of de voorziening van ABN voldoende blijkt. Financieel adviseur Patrick van Gerwen van Cadensionschat de totale kosten van de opslagverhogingen voor de banken op honderd tot driehonderd miljoen euro. En dat is volgens de financieel adviseur een conservatieve schatting.

‘ABN is meest vooruitstrevend’

Het is volgens Van Gerwen geen toeval dat ABN de eerste bank is die een voorziening neemt. ‘ABN is het meest vooruitstrevend en het meest open in de communicatie met de herbeoordeling. Zij zijn ook de enige bank met wie je een discussie kunt voeren. Bij Rabobank kun je alleen per brief communiceren, dan kom je moeilijk tot een goede oplossing. En ook bij ING gaan de rolluiken vaak naar beneden.’

BANKEN HOPEN EIND DIT JAAR VAN DERIVATENPROBLEEM AF TE ZIJN

De woordvoerder van ABN Amro stelt dat de bank er naar streeft om voor het einde van het jaar het derivatenprobleem op te lossen. Ook Rabo-topman Wiebe Draijer maakte vorige week bij de presentatie van de halfjaarcijfers duidelijk dat hij hoopte dit ‘bekende dossier’ nog dit jaar af te ronden. ‘We hopen eind dit jaar te zeggen dat het achter ons ligt, daar zijn we heel hard mee bezig. Er zullen altijd een paar klanten zijn die het via andere kanalen willen oplossen [bijvoorbeeld via de rechter, red], maar dat aantal is op maximaal twee handen te tellen.’

Het is echter de vraag of Rabo er zo genadig van af gaat komen. Er zijn twee claimclubs actief die namens ondernemers schade claimen vanwege de derivaten. Een van Pieter Lakeman en een van Pieter Lijesen. Die laatste zegt dat zich ruim 500 Rabo-klanten hebben gemeld bij zijn stichting, veel meer dus dan de ‘twee handen’ van Draijer.

Banken hopen dat de eindstreep in zicht is van het derivatenprobleem, maar het lijkt er eerder op dat de voorziening van ABN en de verloren rechtszaken van ING, het startschot zijn voor een nieuwe ronde in dit dossier, waarbij de pijn voor de banken voor het eerst duidelijk begint te worden.

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

Potje ABN AMRO voor schade renteswaps is veel te klein

Potje ABN AMRO voor schade renteswaps is veel te klein

In augustus bleek ABN AMRO een potje opzij te hebben gezet om de schade door renteswaps te compenseren. Pieter Lakeman kan zonder problemen voorrekenen hoe groot deze voorziening in werkelijkheid zou moeten zijn. De Nederlandse belegger moet extra waakzaam zijn voor misleidende praatjes, waarschuwt hij.

Op 26 augustus had Joris Heijn op FTM.nl een interessante primeur: ABN AMRO had een bedrag(je) opzij gezet om de door renteswaps veroorzaakte schade te financieren. Een voorziening dus in de balans die speciaal ter gelegenheid van de komende beursintroductie is gevormd. In de jaarrekening 2014 van ABN AMRO was er nog geen melding van gemaakt. Het is opmerkelijk dat andere media nauwelijks of geen aandacht aan deze kleine voorziening hebben besteed.

Het grootste bedrog en de grootste schadepost: de verkoop van renteswaps, valt er in elk geval niet onder

Wanneer in individuele gevallen fouten zijn gemaakt zal dat worden gecompenseerd, bezweren de grootbanken. Maar wat wordt er eigenlijk bedoeld met ‘individuele gevallen’? Het grootste bedrog en de grootste schadepost, de verkoop van renteswaps, valt daar in ieder geval niet onder. Dat blijkt reeds uit de bescheiden afmetingen van het potje (tientallen miljoenen euro’s volgens Heijn). Ook de schade door het willekeurig verhogen van renteopslagen omdat ABN AMRO zelf in moeilijkheden kwam (liquiditeits- en marktopslagen) valt vermoedelijk niet onder individuele gevallen, want om die schade te compenseren zijn honderden miljoenen euro’s nodig.

Het potje is dus voornamelijk bedoeld om schade door over-hedging te compenseren. Daar valt overigens meer schade te compenseren dan veel ondernemers denken en meer dan de banken hen nog steeds proberen wijs te maken. Bovendien trachten ABN AMRO en de Rabobank de indruk te wekken dat de schade aan het eind van de looptijd van een swapcontract naar nul gaat en je na afloop van het contract geen schade meer hebt. Dat is grote onzin. De schade groeit gewoon door met de wettelijke rente.

Schade door swapcontracten ABN AMRO

Op 28 mei 2014 maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het volgende bekend: ‘Er staan momenteel ongeveer 17.000 rentederivaten uit bij niet-professionele MKB-ondernemingen. Het onderliggende bedrag aan financiering waar deze derivaten betrekking op hebben is circa €26 miljard. De huidige waarde van deze uitstaande derivaten was in april 2014 €2,7 miljard negatief.’

De negatieve waarde van de uitstaande renteswapcontracten bedroeg dus ruim 10 procent van de onderliggende bedragen. Die negatieve waarde van een renteswap is gelijk aan het (door de bank berekende) bedrag aan netto renteswapbetalingen gedurende de resterende looptijd van het swapcontract. Bijna alle renteswapcontracten hadden een looptijd van 10 jaar. De resterende looptijd in april 2014 bedroeg gemiddeld 3,2 jaar, dus 32 procent van de looptijd. Maar ook in de voltooide 68 procent van de looptijd heeft de klant renteschade geleden.

Doordat de Euriborrente vóór medio 2009 hoger was dan daarna, was de jaarlijkse renteschade tot medio 2009 echter wel iets lager dan daarna. Daarom moet de negatieve waarde van de gemiddelde renteswap in april 2014 op 40 procent van de totale swapschade geschat worden. De totale schade van de in april 2014 uitstaande renteswapcontracten voor het niet-professionele mkb bedroeg dus 2,7 / 0,40 = 6,75 miljard euro. Dat getal moet aan de AFM bekend zijn geweest.

De totale schade is 30 procent van de onderliggende bedragen en niet ruim 10 procent

Na april 2014 is de werkelijke schade echter nog verder opgelopen. De negatieve waarde van een swapcontract wordt namelijk berekend met behulp van de Liborrente op het moment van berekening. Doordat de Liborrente na april 2014 verder is gedaald en de renteschade verder is gestegen gaat het inmiddels om bijna 7 miljard euro. Omdat mijn berekening gebaseerd is op de vergelijking van een renteswapcontract versus de CAP-premie moeten de kosten van de CAP-premies van een kleine miljard euro hier nog van afgetrokken worden. (De CAP-premie is de premie die de klant gedurende de looptijd van de lening elk jaar betaald zou hebben wanneer hij veilig tegen stijgende rente ingedekt zou zijn en ook nog van dalende rente geprofiteerd zou hebben. Die premie heeft ruwweg tussen 0,2% en 0,5% geschommeld, terwijl veel ondernemers nu 4 of 5% rente toeleggen op hun swapcontracten.) Het totaal moet dan nog wel verhoogd worden met wettelijke rente over (ongewogen) vier jaar. Dan kom je uit op 8 miljard euro. Dat is ruim 30 procent van de onderliggende bedragen en niet ruim 10 procent.

Er is voor de AFM een schone taak weggelegd: de werkelijke swapschade voor het niet-professionele mkb onthullen. Die moet, mede door de rentedaling sindsdien, voor het zogenaamde niet-professionele MKB op 8 miljard euro geraamd worden inclusief wettelijke rente.

De totale swapschade voor het gehele MKB komt uit op circa 14,5 miljard euro

Daarnaast stond bij het zogenoemde ‘professionele’ mkb circa 25 miljard euro aan swapcontracten uit. Die waren gemiddeld iets eerder tot stand gekomen. Doordat de rente in de beginjaren niet zo laag was als de laatste jaren is de renteschade op de eerder afgesloten swapcontracten relatief kleiner. De swapschade voor het ‘professionele’ mkb moet daarom op 6 miljard euro geschat worden. De totale swapschade voor het gehele mkb komt dus uit op circa 14 miljard euro. Tel daar de schade door willekeurige renteverhogingen en over-hedging bij op en je komt op ruim 14,5 miljard euro uit. Het grootste deel moet door de Rabobank vergoed worden. Op basis van het marktaandeel en de klantgrootte kan de verplichting van ABN AMRO op 4 à 5 miljard euro geschat worden.

Beursintroductie ABN AMRO

Dat de banken echt zouden geloven dat ze aan het eind van dit jaar van de renteswapellende af zijn is niet mogelijk. Die bewering kan alleen maar gelanceerd zijn om de beursintroductie van ABN AMRO te ondersteunen. Het is wel toevallig dat de dag na het artikel van Joris Heijn bekend werd dat ING en de Rabobank meehelpen aan de beursintroductie van ABN AMRO. (Dat Goldman Sachs aan de kant is gezet verheugt me uiteraard, aangezien ik onlangs in FTM tegen hun deelname had gewaarschuwd.) Het is opmerkelijk dat ABN AMRO de steun van haar Nederlandse collega’s nodig heeft om haar beursintroductie tot een succes te maken. Dat betekent dat de Nederlandse belegger extra waakzaam moet zijn voor misleidende praatjes. Ook ING, en vooral de Rabobank, hebben er belang bij dat de Nederlandse beleggers vooral niet gewezen worden op de enorme claims tegen ABN AMRO die in de lucht hangen.

Het is opvallend dat de AFM sinds van Vroonhovens aantreden over de totale swapschade de kaken stijf op elkaar houdt

Het is nu voor de ABN AMRO alle hens aan dek. Daarbij wordt de bank ook door de AFM gesteund. Direct na het DSB-debacle was de AFM nog van oordeel dat Gerrit Zalm niet geschikt was om als bankier op te treden, maar na het aantreden van Merel van Vroonhoven bij de AFM is het tij voor de banken in positieve zin gekeerd. Het is opvallend dat de AFM zich sinds haar aantreden alleen heeft uitgelaten over de negatieve waarde van de uitstaande derivaten en met betrekking tot de totale swapschade de kaken stijf op elkaar houdt.

Niet alleen is de totale renteswapschade vele malen groter dan de negatieve waarde van de uitstaande rentederivaten, maar ook is duidelijk dat de schade voor ABN AMRO een factor 100 groter is dan het eind augustus door de pr-afdeling van de bank aangestuurde potje ons moet doen geloven. En moeten gewoon twee nullen bij. Dan krijgen we een goede pot.

Pieter Lakeman is voorzitter van www.sobi.nl en van www.swapschade.nl

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO

De beursintroductie van de ABN AMRO werpt zijn schaduwen vooruit. De bank wil aan de nieuwe aandeelhouders natuurlijk kunnen melden dat de meeste van de duizenden renteswapclaims van de baan zijn. Daartoe doet de bank sinds half september verwoede pogingen. De bank nodigt ondernemers uit voor een gesprek, zogenaamd naar aanleiding van de politieke wens dat de banken hun rentederivaten dossiers op orde brengen. De ABN AMRO heeft in een week tijd al vele honderden ondernemers voor een gesprek uitgenodigd. Om twee redenen zijn deze gesprekken zeer gevaarlijk voor de klant. Swapschade vermoedt dat de bank met deze gesprekken bewijzen wil verzamelen voor de stelling dat bijna al haar klanten tevreden zijn over de zorgplicht die de bank heeft nageleefd.

Tijdens de gesprekken wordt uitgebreid naar voren gebracht hoezeer alles in orde is gebleken. Na afloop stuurt de bank zogenaamde gespreksverslagen naar de klant. De ABN AMRO stelt de gespreksverslagen in veel gevallen niet conform de waarheid op. Zo schrijft de bank vaak dat de klant tevreden was over de verschafte informatie en de behandeling door de bank terwijl dat meestal niet het geval was en ook tijdens het gesprek niet door de klant naar voren was gebracht. Ook schrijft de bank in de gespreksverslagen vaak dat de swapcontracten en de leningen pasten bij de financiële behoefte van de onderneming terwijl ook dat vrijwel nooit het geval was en evenmin door de klant naar voren was gebracht. Wanneer de klant daartegen niet schriftelijk protesteert, wordt zijn juridische positie bij latere claims aanzienlijk verzwakt.

Wanneer de klant het hierbij laat maakt hij het later erg moeilijk voor zichzelf wanneer hij erachter komt dat hij voor de tweede keer in de boot is genomen. De klant doet er daarom verstandig aan zelf het gesprek nauwkeurig te volgen, aantekeningen te maken over wat gezegd is en direct na afloop voor zichzelf een verslag te maken. Wanneer de klant het verslag van de bank ontvangt is het verstandig om de onjuistheden daarin schriftelijk aan de bank te melden. Ook is het verstandig om niet genoteerde opmerkingen van de bank die gunstig voor de klant kunnen zijn alsnog schriftelijk aan de bank te bevestigen.

Wanneer de klant niets doet is de kans erg groot dat hij voor de tweede keer door de ABN AMRO in de boot wordt genomen en wordt het aanzienlijk moeilijker om de schade te verhalen.

Er dreigt nog een tweede gevaar. Het is regelmatig voorgekomen dat een klant in zijn eentje aan tafel zat met twee mensen van de bank en dat hij later niet kon bewijzen wat hij zelf gezegd had en wat de bank mensen gezegd hadden. Wanneer de ABN AMRO u uitnodigt voor een gesprek doet U er verstandig aan van tevoren te vragen hoeveel mensen er komen en te zorgen dat uw eigen delegatie minstens zo groot is. Dat voorkomt dat de bank later met meinedige verklaringen alsnog uw standpunt onjuist aan de rechter weergeeft.

Pieter Lakeman

Voor inlichtingen: Telefoon: 030-6622337 en of info@swapschade.nl

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

Persbericht Lakeman stelt Rabo aansprakelijk voor swapschade

Persbericht

Lakeman stelt Rabo aansprakelijk voor swapschade

De Meern, 8 februari 2016 – Voorzitter Pieter Lakeman van Stichting Swapschade stelt een collectieve procedure (massaclaim) tegen de Rabobank in het vooruitzicht. Volgens Lakeman is de Rabobank aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit vooral met mkb-bedrijven gesloten renteswap-overeenkomsten. Stichting Swapschade meen dat de Rabobank tekort is geschoten in de zorgplicht jegens klanten en zijn velen van hen onjuist geïnformeerd of zelfs misleid. Lakeman wil alle daaruit voortvloeiende schade op de Rabobank verhalen. Zijn stichting stuit de verjaring van relevante rechtsvorderingen en aanspraken.

In een brief aan de Raad van Bestuur van de Rabobank stelt Lakeman namens Stichting Swapschade dat door de bank bij de verkoop van renteswaps niet duidelijk is gewezen op mogelijke risico’s en schades. Zo kunnen gedupeerde klanten bij het afsluiten van renteswapcontracten niet profiteren van rentedalingen, terwijl dat bij een rentecap wél had gekund. Ook directe en indirecte kosten als gevolg van het onderbrengen van klanten bij bijzonder beheer van de bank dienen volgens Lakeman te worden vergoed. Hetzelfde geldt voor kosten als gevolg van renteopslagen door de bank, voortvloeiend uit problemen van de bank zelf zoals liquiditeitsproblemen of problemen om geld uit de mark aan te trekken.

Met nadruk geeft Lakeman in zijn brief aandat hij de Rabobank ook aansprakelijk stelt voor de sinds januari 2015 door de bank aan gedupeerde klanten verstrekte ‘onjuist en misleidende informatie en onware gespreksverslagen’. Klanten die niet tegen deze misleidende gespreksverslagen in het geweer komen, lopen het risico dat dit door de rechter wordt geïnterpreteerd als een vorm van instemming met de Rabo-visie.

Stichting Swapschade kondigde eerder aan ook ABN AMRO aansprakelijk te stellen voor de schade als gevolg van de verkoop van renteswap-overeenkomsten. Inmiddels wordt met deze bank onderhandeld over een minnelijke regeling voor de bij Stichting Swapschade aangesloten ondernemers. Lakeman schrijft in zijn brief aan de Raad van Bestuur van de Rabobank dat hij bereid is om te proberen met deze bank tot een dergelijke regeling te komen. Hij nodigt de Rabobank uit om zo spoedig mogelijk met Stichting Swapschade in overleg te treden. Als deze uitnodiging niet op korte termijn wordt aanvaard, start Lakeman zijn collectieve procedure tegen de Rabobank.

Noot voor de redactie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij Pieter Lakeman van Stichting Swapschade, telefoon 030-6622337 of 030-2040200 (SOBI).

Zie ook www.swapschade.nl

Download brief Pieter Lakeman Stichting Swapschade aan Rabobank 5 februari 2016

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

Nieuwsbrief Swapschade 25 januari 2016 ABN AMRO betaalt rente-opslagen terug.

Nieuwsbrief Swapschade 25 januari 2016
ABN AMRO betaalt rente-opslagen terug.

Swapschade onderhandelt sinds november met een top-delegatie van ABN Amro. Enkele maanden geleden was de bank al begonnen met het terugbetalen van de kosten van overhedge (onnodige afdekking van rente-risico’s). Afgelopen vrijdag 22 januari kwamen ABN Amro en Swapschade overeen dat de bank ook de rente-opslagen gaat terugbetalen. Uit bijgaande email van Pieter Lakeman van Swapschade aan C. van der Hooft (Hoofd Derivatenverkoop ABN Amro) blijkt deze overeenstemming.
Ook een aanmerkelijk aantal MKB-bedrijven dat bij Swapschade is aangesloten zal hiervan kunnen profiteren. Naast het terugbetalen van de reeds betaalde opslagen ziet de bank voor de toekomst ook af van het opeisen van deze renteopslagen. De MKB’er met een renteswap die is geconfronteerd met een renteopslag profiteert van de bereikte overeenstemming gemiddeld voor zo’n 100.000 Euro.
De onderhandelingen van Swapschade met ABN Amro over de renteswaps zelf lopen nog door. Daarbij gaat het om aanmerkelijk grotere bedragen. Pieter Lakeman: “Die onderhandelingen gaan om aanzienlijk grotere bedragen en kunnen nog wel tot in de zomer voortduren. Maar nu is in elk geval gebleken dat onze gesprekken met de bank tot successen kunnen leiden. Swapschade heeft vanaf het begin af aan een positieve grondhouding bij de bank aangetroffen.”

Pieter Lakeman
Swapschade B.V.

Van: Swapschade [mailto:info@swapschade.nl]

Verzonden: vrijdag 22 januari 2016 12:24

Aan: Mw. C. van der Hooft – Hoofd Derivatenverkoop

Onderwerp: Vastlegging telefoongesprek 22 januari 2016 met Pieter Lakeman van Swapschade

Geachte mevrouw Van der Hooft,
Ten vervolge van ons constructieve telefoongesprek van zojuist probeer ik de kern daarvan weer te geven. Graag zou ik van u vernemen of ik in het onderstaande het standpunt van uw bank correct heb weergegeven.
Wanneer de klant met een renteswapcontract plus langlopende Euribor lening van uw bank een aanbod voor compensatie heeft gekregen dat gebaseerd is op een overhedge en/of een renteopslag en de klant aanvaardt dat aanbod dan behoudt hij zijn claim op de bank met betrekking tot de niet in het aanbod genoemde schade elementen, tenzij het door de klant te ondertekenen document een zogenaamde vaststellingsovereenkomst is.
Bovendien geldt dat voor zover uit het lopende overleg over de tweede herbeoordelingsronde tussen de banken, de AFM en de belangenorganisaties voor de klant verbeteringen voortvloeien op het eerder geaccepteerde aanbod de klant in die verbetering deelt.
Met vriendelijke groet,
Pieter Lakeman

Swapschade B.V.

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons

Brief 2 aan Minister Dijsselbloem – Zeer ernstige misleiding in prospectus ABN AMRO / uitstel beursintroductie

Brief 2 aan Minister Dijsselbloem – Zeer ernstige misleiding in prospectus ABN AMRO / uitstel beursintroductie

De Minister van Financiën
De Heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 18 november 2015

Betreft: Zeer ernstige misleiding in prospectus ABN AMRO / uitstel beursintroductie

Geachte heer Dijsselbloem,

Aansluitend op onze brief van gisteren wijzen wij u nog op het volgende. Onze brief was reeds gepost toen wij op de hoogte werden gesteld van het arrest van het Amsterdamse Gerechtshof tegen de ABN AMRO van 11 november 2015. De bank heeft dat, voor haar bijna dodelijke, arrest geheim gehouden. Het is door het hof zelf openbaar gemaakt. De inhoud komt er op neer dat alle niet professionele klanten van de ABN AMRO die een renteswap hebben gekocht en vervolgens nog met een renteverhoging op hun langlopende lening zijn geconfronteerd, die swap kunnen vernietigen.

Dit geldt naar schatting voor circa 30% van de ABN AMRO klanten maar zelfs wanneer het slechts voor 20% van de klanten geldt wordt de bank geconfronteerd met een schadeclaim van € 3 miljard, inclusief de terug te betalen rente-opslagen.

Met dit door de bank geheim gehouden arrest is het prospectus o.i. definitief in het vuilnisvat beland. Doorzetten van de beursintroductie zal naar grote waarschijnlijkheid tot grote schadeclaims tegen de Staat der Nederlanden leiden. Dat is dan niet het gevolg van falen van het Ministerie van Financiën maar van bedrog door de ABN AMRO, al dan niet in samenspraak met haar adviseurs.

In verband met de reputatie van Nederland als financieel betrouwbaar land vragen Stichting Swapschade en Stichting Renteswapschadeclaim u de beursintroductie uit te stellen en het prospectus te laten herzien.

Pieter Lakeman,                                                                                      Pieter Lijesen,
voorzitter Swapschade                                                                          voorzitter Renteswapschadeclaim

Persbericht – Belangenstichtingen waarschuwen Dijsselbloem tegen onjuistheden in ABN AMRO prospectus

Persbericht – Belangenstichtingen waarschuwen Dijsselbloem tegen onjuistheden in ABN AMRO prospectus

Belangenstichtingen waarschuwen Dijsselbloem tegen onjuistheden in ABN AMRO prospectus

Amsterdam 12 november 2015 – In het deze week uitgebrachte emissieprospectus van ABN AMRO worden de (claim)risico’s als gevolg van de sinds 2002 door deze bank aan het MKB verkochte renteswaps volstrekt onvoldoende benoemd. Dat stellen de voorzitters Pieter Lijesen van Stichting Renteswapschadeclaim en Pieter Lakeman van Stichting Swapschade. Zij menen dat niet is voldaan aan de verplichting om in een prospectus de belangrijkste risico’s te tonen. Mede omdat de AFM heeft vastgesteld dat ABN AMRO bij de verkoop van renteswaps onzorgvuldig heeft gehandeld bestaat de kans op miljardenclaims.

De beide stichtingen hebben Minister Dijsselbloem per brief gewaarschuwd voor mogelijke schadeclaims van met name Amerikaanse aandeelhouders op basis van het ernstig tekortschietende prospectus van de ABN AMRO.

Door renteswaps te verkopen hebben alleen al MKB-ers in de loop der jaren in totaal zo’n drie miljard euro verloren. Daarnaast heeft de bank ook vergelijkbare bedragen verdiend door de verkoop van renteswaps aan woningcorporaties, universiteiten en andere semi overheidsinstellingen.

Het risico op miljardenclaims tegen de bank is verder vergroot doordat de AFM oordeelde dat ABN AMRO onzorgvuldig heeft gehandeld bij de verkoop van de claims aan het MKB. De beide stichtingen opereren namens een groeiend aantal bedrijven en instellingen die door het afsluiten van renteswaps gedupeerd zijn. Volgens de voorzitters Lijesen en Lakeman melden zich nog steeds nieuwe gedupeerde aan.

Noot voor de Redactie:

Stichting Swapschade                                                                              Stichting Renteswapschadeclaim

Pieter Lakeman                                                                                         Pieter Lijesen

T: 030-6622337 – 06-38150576                                                              T: 0648258888

Brief aan Minister Dijsselbloem – waarschuwing ABN-AMRO prospectus

Brief aan Minister Dijsselbloem – waarschuwing ABN-AMRO prospectus

De Minister van Financiën

De Heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Amsterdam, 17 november 2015

Betreft: Verkoop aandelen ABN AMRO namens de Staat der Nederlanden

Geachte heer Dijsselbloem,

U heeft besloten aandelen ABN AMRO via de effectenbeurs te verkopen. Zoals gebruikelijk is er een prospectus samengesteld. Dat document moet informatie bevatten op basis waarvan kandidaat-kopers een juist beeld van de onderneming kunnen krijgen en een gefundeerde en verantwoorde koopbeslissing kunnen nemen.

De Stichting Renteswapschadeclaim en de Stichting Swapschade willen u er op wijzen dat het onderhavige prospectus essentiële tekortkomingen vertoont. Enerzijds wordt aan het risico van kleine claims ruime aandacht gegeven waarbij ook getallen worden genoemd. Anderzijds is in het prospectus onvoldoende aandacht besteed aan het grootste risico dat de rentabiliteit en de reputatie van de bank bedreigt, te weten schadeclaims wegens de verkoop van rentederivaten. Daarbij is geen indicatie gegeven omtrent de grootte van het risico. De ABN AMRO heeft de laatste 10 jaar circa € 4 miljard verdiend met de verkoop van renteswapcontracten aan het midden- en kleinbedrijf. In dezelfde periode heeft de bank € 1,5 miljard verdiend aan niet toegestane renteopslagen. Deze opslagen zijn door meerdere rechtbanken als ontoelaatbaar en onrechtmatig gekwalificeerd. In die gevallen werd de bank veroordeeld de opslagen terug te betalen.

Ook heeft de bank klanten talloze malen laten betalen voor het dekken van niet bestaande renterisico’s (overhedge). Daarnaast werden klanten gedwongen negatieve waarden van swapcontracten te betalen wanneer een lening vervroegd werd afgelost. Ook tegen deze praktijk zijn meerdere rechterlijke vonnissen uitgesproken.

Inmiddels zwelt de stroom succesvol tegen de ABN AMRO ingediende schadeclaims bijna wekelijks aan. Ook het risico van collectieve massaclaims, waarbij het om miljarden euro’s kan gaan, wordt voortdurend groter.

Daarnaast is in het prospectus geen aandacht besteed aan het feit dat de resultaten van de ABN AMRO met ingang van 2017 negatief beïnvloed worden doordat vanaf dat jaar veel voor de bank lucratieve swapcontracten aflopen. Daardoor zal het resultaat met zo’n € 200 miljoen per jaar negatief beïnvloed worden.

Wanneer de tekortkomingen in het prospectus in de loop van 2016 of 2017 zichtbaar worden kan de Staat der Nederlanden als verkoper van de aandelen aansprakelijk gesteld worden. Dat risico is onlangs groter geworden doordat volgens de president-directeur Gerrit Zalm sprake is van grote belangstelling van Amerikaanse zijde.

Het leek ons gepast u voor deze risico’s te waarschuwen. Ondergetekenden willen erop wijzen dat het prospectus weliswaar is goedgekeurd door KPMG maar dat aan die handtekening niet te veel waarde kan worden toegekend. Dat adviesbureau is betrokken bij meerdere criminele activiteiten.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,                                                                                                       Pieter Lijesen,
voorzitter Swapschade                                                                                           voorzitter Renteswapschadeclaim

AFM zaagt juridische poten onder ABN AMRO verdediging weg

AFM zaagt juridische poten onder ABN AMRO verdediging weg

ABN AMRO kan haar onschuld niet bewijzen in derivaten kwesties. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat de ABN AMRO onvoldoende gegevens heeft bijgehouden over de manier waarop ze rentederivaten aan de man bracht. Daardoor kan de bank niet aantonen dat de verrichte werkzaamheden aansluiten bij de wensen van de klant. De AFM had vijf cliëntendossiers uit de periode 2011 – 2012 van de bank onderzocht en geconstateerd dat in vier van die dossiers onvoldoende gegevens waar bijgehouden. Daardoor kan de bank niet bewijzen dat ze ordentelijk is opgetreden. Bovendien is het een overtreding van artikel 35 eerste lid van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). Over de belangrijke jaren 2005 tot en met 2010, waarin de bank verreweg de meeste renteswaps aan het MKB heeft verkocht, is de situatie volgens Swapschade zelfs nog slechter. Swapschade heeft nog geen enkele aangesloten MKB onderneming gezien waar de bank indertijd bij het afsluiten van het renteswapcontract een gespreksverslag heeft ingediend. Die werden gewoon niet opgesteld in die tijd. Dit zijn belangrijke constateringen voor de juridische bewijspositie van MKB-ondernemingen die hun swapschade op te bank willen verhalen. Een andere juridisch belangrijke constatering van de AFM is dat de ABN AMRO de betrokken ondernemers hoogstwaarschijnlijk heeft geadviseerd. Ook dit is in overeenstemming met de ervaringen van Swapschade. In 100% van de gevallen bracht de bank de renteswap zelf aan de orde. Bovendien heeft de bank  in vrijwel alle gevallen krachtig geadviseerd om de renteswap te nemen. Het was meer dan eens: wilt u geen renteswap?  Dan krijgt u helemaal geen krediet.

‘Doordat de vastlegging door ABN AMRO in de onderzochte rentederivaten dossiers tekort is geschoten, is het onmogelijk voor de AFM om te beoordelen in hoeverre ABN AMRO de wet- en regelgeving heeft nageleefd.’

Hieruit volgt dat ook de ABN AMRO niet kan aantonen dat ze de wet en regelgeving heeft nageleefd. De wet schrijft voor dat voldoende gegevens moeten worden bijgehouden om toezicht door de AFM mogelijk te maken. Het is allereerst noodzakelijk dat uit een dossier blijkt welke werkzaamheden exacte per transactie zijn verricht. Als de klant schade heeft geleden en ‘de bank kan op basis van het dossier niet vaststellen of dat de wijten is aan de bank of de klant, dan verwacht de AFM dat een passende oplossing aan de klant wordt geboden.’

Dit is een veelbelovend punt. Het valt te prijzen dat de AFM, zo kort voor de beursintroductie van de ABN AMRO dit duidelijke geschrift aan de openbaarheid heeft prijsgegeven.

ABN AMRO betaalt 55 miljoen vergoeding voor swapschade van Vestia

ABN AMRO betaalt 55 miljoen vergoeding voor swapschade van Vestia

ABN-AMRO en Vestia hebben een schikking getroffen waarbij de bank een schadevergoeding van € 55.000.000 aan Vestia betaalt. De schikking is getroffen vóór dat Vestia een rechtszaak had aangespannen maar ná dat Vestia bij de bank interne documenten met betrekking tot de verkoop van renteswaps had opgeëist. De woningcorporatie Vestia had bij een groot aantal banken in totaal 400 rentederivaten gekocht waarvan een aantal bij ABN AMRO. Van de totale schade van Vestia van € 2,0 miljard  is een deel (naar schatting ruim een half miljard) veroorzaakt door renteswaps die Vestia van de ABN AMRO had gekocht. Het opzienbarende element in de schikking is dat Vestia een schadevergoeding krijgt aangeboden terwijl ze wel degelijk wist wat ze deed en dus niet misleid of bedrogen was, dit in tegenstelling tot MKB ondernemingen die van niets wisten. Vestia beschikte over een functionaris die weinig anders deed dan rentederivaten aan– en verkopen. Weliswaar was deze man omgekocht maar dat deed niet af aan zijn kennis van zaken. Hij gaf op buitenlandse congressen lezingen over rentederivaten. MKB ondernemingen wisten echter niets van rentederivaten af en hadden daar zelfs nooit van gehoord. Dat ABN AMRO een schadevergoeding betaald aan een klant die goed op de hoogte was van de rentederivaten is een veelbelovend teken voor een veel hoger vergoedingspercentage voor MKB klanten, die immers wel volstrekt onjuist zijn voorgelicht en onvoldoende van de risico’s van renteswaps op de hoogte zijn gesteld.

Swapschade legt momenteel de laatste hand aan haar tweede dagvaarding van de ABN AMRO. Dat is een collectieve actie op basis waarvan ook onderhandelingen voor alle aangesloten MKB ondernemingen gevoerd kunnen worden.

Pieter Lakeman

Claim van Vestia tegen ABN AMRO gunstig voor MKB-ondernemers

Claim van Vestia tegen ABN AMRO gunstig voor MKB-ondernemers

‘Aanval Vestia op ABN AMRO’ bracht De Telegraaf op 24 september als primeur. Vestia heeft de renteswaps in 2012 wat je noemt op de kaart gezet door in dat jaar bijna ten onder te gaan. Vestia verloor meer dan € 2 miljard door jarenlang rentederivaten met een groot aantal banken af te sluiten.

Het lijkt de vraag of de winstkansen van Vestia tegen de ABN AMRO erg groot zijn. Vestia heeft van de ABN AMRO inzage geëist in correspondentie en gespreksverslagen om te kunnen bewijzen dat de bank mede verantwoordelijk is voor de schade van € 2 miljard. Het ging niet alleen om “normale” renteswaps maar ook om allerlei bizarre rentederivaten. Niet alleen de ABN AMRO maar ook andere banken verkochten die financiële rotzooi via een tussenpersoon die daarvoor een Vestia directeur regelmatig omkocht. De betreffende Vestia – directeur heeft in totaal € 10 miljoen in zijn zak gestoken en Vestia volgeplempt met uiterst riskante financiële derivaten. Niet slechts een handjevol maar het ging om vele tientallen, zelfs enkele honderden, rentederivaten. De betreffende directeur was geen absolute leek. Hij gaf zelfs lezingen op internationale congressen, hoewel sommige door hem aangekochte producten zo ingewikkeld waren dat zelfs hij die niet begreep. De contracten werden uiteindelijk allemaal getekend door directeur Staal die als een zeer intelligente en doortastende corporatiedirecteur bekendstond. Staal was al eerder door Vestia gedagvaard.

De kans dat Vestia de procedure tegen ABN AMRO wint moet niet al te hoog worden ingeschat maar alleen al de poging van Vestia is buitengewoon gunstig voor alle MKB bedrijven en particulieren die door de ABN AMRO met renteswaps zijn bedrogen.

Vestia tegen ABN AMRO Gerrit ZalmWanneer Vestia de procedure tegen de ABN AMRO wint, kunnen de meeste MKB bedrijven en particulieren erop rekenen dat ook hun zaak, mits onder goede begeleiding, wordt gewonnen. Immers, vergeleken met de gemiddelde MKB er was Vestia het toppunt van professionaliteit, zowel formeel kwantitatief (werknemers, omzet, balanstotaal enzovoort) als kwalitatief door de bij Vestia in de loop jaren opgebouwde knowhow. Wanneer zo’n relatief professionele onderneming haar schadeclaim tegen ABN AMRO al wint zullen heel veel MKB onderneming die met betrekking tot renteswaps van toeten noch blazen wisten een enorme kans op succes hebben met hun schadeclaim tegen de ABN AMRO.

Er is nog een reden waarom de kansen van MKB ondernemingen veel gunstiger zijn dan de kansen van Vestia. Bij Vestia was de directeur die de aankoop- en contractonderhandelingen deed omgekocht. Dat kan worden uitgelegd als wetenschap van Vestia zelf omtrent de financiële rommel die werd gekocht. Wanneer je willens en wetens zulke enorme risico’s accepteert, wordt de kans dat je een schadeclaim wint er niet groter op. Omdat uitgesloten lijkt dat binnen het MKB ooit iemand is omgekocht om riskante renteswaps aan te kopen is de winst voor heel veel MKB-ondernemingen vrijwel zeker wanneer ook Vestia haar zaak wint. (Het lijkt mij overigens niet 100% uitgesloten dat adviseurs van grote zeer grote instellingen met hun adviezen in een belangentegenstelling zijn geraakt maar daarover is niets bekend).

Er is nog een derde reden waarom veel MKB ondernemingen aanzienlijk betere winstkansen hebben dan Vestia. Bij de zorgplicht van de bank is ook de ervaring van de onderneming van belang. In het klantenprofiel dat altijd opgesteld moest worden werd uitgebreid vastgelegd hoeveel, of beter gezegd hoe weinig, ervaring de onderneming met allerlei derivaten had. Je moest bijvoorbeeld invullen hoeveel valutatermijncontracten de onderneming ooit had afgesloten (geen, 1 -6, of meer dan 6 transacties). Dezelfde vraag moest worden ingevuld voor opties op valuta’s, voor renteswaps, voor rente-opties, voor gestructureerde rentederivaten, voor beleggingsproducten en ten slotte voor derivaten met energie of grondstof als onderliggende waarde. De meeste MKB ondernemingen konden invullen dat ze geen of hooguit enkele van deze transacties hadden uitgevoerd. Dat is juridisch heel wat gunstiger dan de enorme ervaring met tientallen zo niet honderden transacties met rentederivaten die Vestia als extreem ervaren onderneming had afgesloten.

Maar ook al zou Vestia de zaak tegen ABN AMRO verliezen, dan is ook dat nog gunstig voor de meeste MKB ondernemingen omdat de oorzaken van dat verlies maar alle waarschijnlijkheid in het vonnis vermeld worden. Dan zal ongetwijfeld duidelijk worden dat Vestia haar zaak verloren heeft wegens feiten en omstandigheden die bij de meeste MKB ondernemingen niet aanwezig waren. Tel uit je a contrario winst.

Het laatste argument waarom de actie van Vestia toegejuicht moet worden is dat de kans dat de beursintroductie van de ABN AMRO wordt afgeblazen of uitgesteld hiermee weer een fractie groter wordt. Swapschade streeft al heel lang naar uitstel of afblazen van de beursintroductie. De claims tegen de ABN AMRO stapelen zich volgens De Telegraaf op. De potentieel gevaarlijkste zijn de renteswapclaims (ruim € 4 miljard in totaal) en de mogelijk enorme Amerikaanse boetes wegens witwassen bij de ABN vestiging in Dubai. Het is inmiddels wel duidelijk dat Amerikaanse autoriteiten buitenlandse concurrenten mede bestrijden door hen extreem hoge boetes op te leggen.

Kortom, je moet wel lef hebben om je naam te verbinden aan het emissieprospectus waarmee de ABN AMRO in oktober of november de boer op wil. Dit geldt niet alleen voor KPMG maar ook voor de bestuursleden van de stichting die de formele eigenaar van de aandelen ABN AMRO is en ten slotte ook voor de huidige leden van de raad van bestuur van de ABN AMRO. Die lopen ook persoonlijke risico’s wanneer zij zich met de beursgang bemoeien.

Pieter Lakeman is voorzitter van www.sobi.nl en www.swapschade.nl

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO!

Waarschuwing voor gesprekken met ABN AMRO!
De beursintroductie van de ABN AMRO werpt zijn schaduwen vooruit. De bank wil aan de nieuwe aandeelhouders natuurlijk kunnen melden dat de meeste van de duizenden renteswapclaims van de baan zijn. Daartoe doet de bank sinds half september verwoede pogingen. De bank nodigt ondernemers uit voor een gesprek, zogenaamd naar aanleiding van de politieke wens dat de banken hun rentederivaten dossiers op orde brengen. De ABN AMRO heeft in een week tijd al vele honderden ondernemers voor een gesprek uitgenodigd. Om twee redenen zijn deze gesprekken zeer gevaarlijk voor de klant. Swapschade vermoedt dat de bank met deze gesprekken bewijzen wil verzamelen voor de stelling dat bijna al haar klanten tevreden zijn over de zorgplicht die de bank heeft nageleefd.

Tijdens de gesprekken wordt uitgebreid naar voren gebracht hoezeer alles in orde is gebleken. Na afloop stuurt de bank zogenaamde gespreksverslagen naar de klant. De ABN AMRO stelt de gespreksverslagen in veel gevallen niet conform de waarheid op. Zo schrijft de bank vaak dat de klant tevreden was over de verschafte informatie en de behandeling door de bank terwijl dat meestal niet het geval was en ook tijdens het gesprek niet door de klant naar voren was gebracht. Ook schrijft de bank in de gespreksverslagen vaak dat de swapcontracten en de leningen pasten bij de financiële behoefte van de onderneming terwijl ook dat vrijwel nooit het geval was en evenmin door de klant naar voren was gebracht. Wanneer de klant daartegen niet schriftelijk protesteert, wordt zijn juridische positie bij latere claims aanzienlijk verzwakt.

Wanneer de klant het hierbij laat maakt hij het later erg moeilijk voor zichzelf wanneer hij erachter komt dat hij voor de tweede keer in de boot is genomen. De klant doet er daarom verstandig aan zelf het gesprek nauwkeurig te volgen, aantekeningen te maken over wat gezegd is en direct na afloop voor zichzelf een verslag te maken. Wanneer de klant het verslag van de bank ontvangt is het verstandig om de onjuistheden daarin schriftelijk aan de bank te melden. Ook is het verstandig om niet genoteerde opmerkingen van de bank die gunstig voor de klant kunnen zijn alsnog schriftelijk aan de bank te bevestigen.

Wanneer de klant niets doet is de kans erg groot dat hij voor de tweede keer door de ABN AMRO in de boot wordt genomen en wordt het aanzienlijk moeilijker om de schade te verhalen.

Er dreigt nog een tweede gevaar. Het is regelmatig voorgekomen dat een klant in zijn eentje aan tafel zat met twee mensen van de bank en dat hij later niet kon bewijzen wat hij zelf gezegd had en wat de bank mensen gezegd hadden. Wanneer de ABN AMRO u uitnodigt voor een gesprek doet U er verstandig aan van tevoren te vragen hoeveel mensen er komen en te zorgen dat uw eigen delegatie minstens zo groot is. Dat voorkomt dat de bank later met meinedige verklaringen alsnog uw standpunt onjuist aan de rechter weergeeft.

Pieter Lakeman

Voor inlichtingen: telefoon: 030-6622337 en of info@swapschade.nl

Doorbraak in derivatendossier: ABN legt geld opzij voor compensatie MKBers

Door JORIS HEIJN ftm.nl 
ABN Amro heeft een nog onbekend bedrag gereserveerd om ondernemers te compenseren voor hun rentederivaat. Een radicale omslag vergeleken met een halfjaar geleden, toen de bank nog beweerde dat zo’n voorziening niet nodig was. Moeten ook andere banken eraan geloven?

Eind dit jaar hopen de banken er helemaal van af te zijn: het slepende derivatendossier dat nu al drie jaar lang vreet aan hun reputatie, met name onder middelgrote en kleine ondernemers. Gedwongen door toezichthouder AFM spitten de banken alle dossiers door (de zogeheten herbeoordeling). Als er in individuele gevallen fouten zijn gemaakt, dan zal dat worden gecompenseerd, bezweren de grootbanken. Geruststellende woorden dus. ABN Amro zette die woorden een halfjaar geleden nog kracht bij, door bij hoog en bij laag te bezweren dat de problemen dusdanig klein waren, dat er geen voorziening nodig was voor de mkb-derivaten.

BANK EN ACCOUNTANT VONDEN VOORZIENING EERDER NIET NODIG

Financieel activist Pieter Lakeman had de bank (en haar accountant) in februari gewaarschuwd: hij had een claim neergelegd bij ABN vanwege de verkoop van derivaten aan mkb’ers en vond die claim zelf wel zó kansrijk dat ABN volgens hem miljarden moest reserveren. Deed de bank dat niet, dat zou misleiding zijn van de toekomstige beleggers in de staatsbank, die naar verwachting op korte termijn zijn rentree maakt op de beurs. ABN en accountant KPMG besloten na veel wikken en wegen dat een voorziening niet nodig was. Een paar maanden later is de bank kennelijk van mening veranderd: Derivaten gaan de bank tóch geld kosten. Het vernieuwde inzicht komt volgens een woordvoerder doordat de herbeoordeling van de derivaten inmiddels is afgerond. ‘Je kunt pas een voorziening nemen als je een inschatting kunt maken, en dat lukte pas na de afronding van de herbeoordeling.’

Tientallen miljoenen

Het is voor zover na te gaan voor het eerst dat een bank bekend maakt een bedrag opzij te zetten voor het derivatenprobleem in het mkb. In Groot Britannië hebben banken al ruim twee miljard pond uitgekeerd vanwege de misselling van derivaten aan mkb’ers. Hoeveel ABN precies opzij heeft gezet, is niet bekend. In het halfjaarverslag wordt de stijging van de post ‘overige voorzieningen’ met 200 miljoen euro verklaard door drie ontwikkelingen, waaronder de mkb-derivaten. Elders in het verslag daalt de post ‘net trading income‘ met 55 miljoen euro, ondanks een meevaller van 47 miljoen euro. De totale daling van zo’n honderd miljoen euro wordt dit maal door twee zaken verklaard, waarvan een de mkb-derivaten. Het lijkt er dus op dat de voorziening voor derivatenverkopen aan mkb’ers ergens in de tientallen miljoenen ligt, ver van de miljarden die Lakeman eiste. De woordvoerder van ABN benadrukt dat uit de herbeoordeling is gebleken dat er bij het ‘overgrote deel’ van de 4500 mkb-klanten met een derivaat, geen fouten zijn gemaakt bij de verkoop. De bank bekijkt naar eigen zeggen nu of bij die groep waar mogelijk wel fouten zijn gemaakt, compensatie op zijn plaats is.

ABN LIJKT PROBLEMEN ROND OPSLAGVERHOGINGEN NIET MEE TE NEMEN IN VOORZIENING

De voorziening lijkt dus geen rekening te houden met een van de grootste pijnpunten uit het derivatendossier: de opslagverhogingen. Die gelden namelijk niet alleen voor de klanten bij wie de herbeoordeling fouten aan het licht zijn gekomen, maar zijn veel breder verspreid. Bij grote groepen ondernemers is de renteopslag verhoogd, terwijl zij in de overtuiging waren dat zij door hun derivaat juist waren beschermd tegen een renteverhoging. Dat de rentelast via de zijdeur toch kon worden verhoogd, kwam voor de ondernemers als een complete verrassing.

Recent verloor ING in korte tijd achter elkaar twee rechtszaken over dat punt. De bank moest de renteverhogingen terugbetalen. Als de zaken van die ondernemers tegen ING ook in hoger beroep standhouden en er ook bij andere banken dergelijke uitspraken komen, is het maar de vraag of de voorziening van ABN voldoende blijkt. Financieel adviseur Patrick van Gerwen van Cadensionschat de totale kosten van de opslagverhogingen voor de banken op honderd tot driehonderd miljoen euro. En dat is volgens de financieel adviseur een conservatieve schatting.

‘ABN is meest vooruitstrevend’

Het is volgens Van Gerwen geen toeval dat ABN de eerste bank is die een voorziening neemt. ‘ABN is het meest vooruitstrevend en het meest open in de communicatie met de herbeoordeling. Zij zijn ook de enige bank met wie je een discussie kunt voeren. Bij Rabobank kun je alleen per brief communiceren, dan kom je moeilijk tot een goede oplossing. En ook bij ING gaan de rolluiken vaak naar beneden.’

BANKEN HOPEN EIND DIT JAAR VAN DERIVATENPROBLEEM AF TE ZIJN

De woordvoerder van ABN Amro stelt dat de bank er naar streeft om voor het einde van het jaar het derivatenprobleem op te lossen. Ook Rabo-topman Wiebe Draijer maakte vorige week bij de presentatie van de halfjaarcijfers duidelijk dat hij hoopte dit ‘bekende dossier’ nog dit jaar af te ronden. ‘We hopen eind dit jaar te zeggen dat het achter ons ligt, daar zijn we heel hard mee bezig. Er zullen altijd een paar klanten zijn die het via andere kanalen willen oplossen [bijvoorbeeld via de rechter, red], maar dat aantal is op maximaal twee handen te tellen.’

Het is echter de vraag of Rabo er zo genadig van af gaat komen. Er zijn twee claimclubs actief die namens ondernemers schade claimen vanwege de derivaten. Een van Pieter Lakeman en een van Pieter Lijesen. Die laatste zegt dat zich ruim 500 Rabo-klanten hebben gemeld bij zijn stichting, veel meer dus dan de ‘twee handen’ van Draijer.

Banken hopen dat de eindstreep in zicht is van het derivatenprobleem, maar het lijkt er eerder op dat de voorziening van ABN en de verloren rechtszaken van ING, het startschot zijn voor een nieuwe ronde in dit dossier, waarbij de pijn voor de banken voor het eerst duidelijk begint te worden.

Waarschuwing met betrekking tot KIFID

Waarschuwing met betrekking tot KIFID

Waarschuwing met betrekking tot KIFID

Sinds 25 januari jl. is het voor gedupeerde MKB-ondernemers mogelijk om een klacht in te dienen bij het Kifid-klachtenloket rentederivaten MKB. De ondernemers moeten dan wel eerst zelf hun kritiek bij hun eigen bank naar voren hebben gebracht; anders neemt het KIFID de klacht niet in behandeling. Het is dus riskant om het KIFID in te schakelen. Immers, wanneer u harde kritiek aan het adres van de bank uitbrengt, loopt u het risico dat de bank uw krediet opzegt. De gevolgen hiervan laten zich raden. Daarnaast is een kwart van de MKB-klanten van ABN AMRO bij Bijzonder Beheer ondergebracht. Deze ondernemers verkeren al in een zeer moeilijke positie. Ook zij doen er verstandig aan om hun kritiek anoniem door Swapschade naar voren te laten brengen.
Volgens Swapschade heeft het klachtenloket van het Kifid de schijn van partijdigheid en Swapschade raadt de MKB-ondernemers af hun zaak aan het klachtenloket van het Kifid voor te leggen.Zie voor nadere informatie de blog “De NVB legt het MKB met hetKifid-klachtenloket in de luren”.

Uw bank wil met u in gesprek

Uw bank wil met u in gesprek

De laatste tijd vragen de ABN AMRO en de Rabobank hoe langer hoe vaker gesprekken aan over de renteswapcontracten. Ons wordt dan gevraagd hoe het gesprek met de bank het best gevoerd kan worden. Het aantal gesprekken dat aangevraagd wordt neemt toe. Om die reden zenden we nu aan alle aangeslotenen een brief met adviezen over hoe de gesprekken gevoerd moeten worden.

Vrijwel altijd vragen de banken de gesprekken aan om hun juridische positie achteraf te versterken in verband met lopende en nog in te stellen schadeclaims. Slechts zelden vraagt de bank gesprekken aan om tot een serieuze schikking en schadevergoeding te komen. Wel komt het voor dat de bank op ondergeschikte punten ongelijk bekend en daarvoor een kleine vergoeding aanbiedt.

Het komt vaak voor dat banken na afloop van het gesprek onjuiste gespreksverslagen aan hun klanten opsturen. Wanneer dat gebeurt moet u de onjuistheden in die verslagen zo duidelijk mogelijk weerleggen omdat uw juridische positie bij een schadeclaim anders wellicht verzwakt wordt.

In die gespreksverslagen wordt bijvoorbeeld de bewering opgenomen dat de klant verklaard heeft in het verleden goed geholpen te zijn of dat het renteswapcontract bij hem paste, of dat hij indertijd volledig geïnformeerd is over de risico’s van het renteswapcontract enz.

De banken sturen die onjuiste gespreksverslagen naar hun klanten om later juridisch sterker te staan wanneer de claims tegen de bank zich toespitsen.

Wat moet u doen?
U moet er voor zorgen dat uw delegatie minstens zo groot is als de delegatie van de bank. Het beste is dat uw delegatie één persoon meer telt. Wanneer de bank een gesprek aankondigt moet u dus vragen hoeveel personen namens de bank aan het gesprek zullen deelnemen. Meestal zijn dat er twee maar soms drie. Het verdient aanbeveling om dit per mail vast te leggen.

Vervolgens moet u uw delegatie zodanig samenstellen dat de aanwezige personen zeer goed kunnen luisteren en notuleren wat er door de bank gezegd wordt. U moet zelf geen voorstellen aanvaarden maar wel alles aanhoren en uw uiterste best doen om zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen wat de bank naar voren brengt. Het is verstandig om een eigen gespreksverslag op te stellen voordat u het gespreksverslag van de bank ontvangt.

Wanneer u het gespreksverslag van de bank heeft ontvangen moet u nauwkeurig nagaan welke onjuistheden daarin staan. U moet dan een mail op stellen waarin de onjuistheden zo nauwkeurig en concreet mogelijk zijn weergegeven. Het komt voor dat de bankmedewerkers tijdens het gesprek opmerkingen maken die juridisch gunstig voor zijn. Die komen in het algemeen niet voor in de gespreksverslagen die de bank naar u toe zendt. Die juridisch gunstig opmerkingen moet u wel opnemen in uw reactie naar de bank.

Lakeman dagvaart Deutsche Bank om rentederivaten

Lakeman dagvaart Deutsche Bank om rentederivaten

Bron: RTLZ

Deutsche Bank moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden voor de schade die klanten van de bank hebben geleden door de aankoop van rentederivaten. Claimorganisatie Swapschade van Pieter Lakeman werkt namens vijf gedupeerden aan een dagvaarding, die medio augustus klaar moet zijn.

Ondernemers gingen bij verschillende banken voor 10 miljard euro het schip in door de ingewikkelde financiële producten. Deutsche Bank weigert zich als enige aan te sluiten bij een compensatieregeling die onlangs door een onafhankelijke commissie werd voorgesteld. De totale claim van Swapschade is voor 2 miljoen tot 5 miljoen euro.

De banken boden mkb’ers een soort verzekering aan die ze moest beschermen tegen de effecten van rentestijgingen. De laatste jaren ging de rente echter vooral sterk omlaag, waardoor ondernemers met hoge kosten werden geconfronteerd.

Swapschade liet eerder al weten geen genoegen te nemen met de compensatieregeling, onder meer omdat de voorgestelde vergoedingen te laag zijn. Lakeman vertegenwoordigt nog 115 andere gedupeerden die hopen op een ruimere vergoeding van de andere betrokken banken: Rabobank, ING, ABN AMRO, SNS en Van Lanschot.

Lakeman zegt in een toelichting dat gesprekken met Deutsche Bank over compensatie vooralsnog niets opleverden, maar hij staat nog steeds open voor een schikking. ,,Maar wel meer dan 20 procent”, verwijst hij naar de afspraken over kleine ondernemers in de compensatieregeling.

Wilt u de schade op uw renteswaps vergoed krijgen?

Swapschade helpt u met het verkrijgen van schadevergoeding. Swapschade werkt op basis van no cure no pay zodat u alleen bij succes een deel van de ontvangen vergoeding betaalt. U betaalt niets vooruit.

U kunt ons op 3 manieren bereiken:

 1. Door u direct aan te melden.
 2. Door ons contactformulier in te vullen
 3. Onder telefoon nr. 030-6622337

Brief aan Tweede Kamer

Brief aan Tweede Kamer – Swapschade

Betreft: Verzoek uitstel beursgang ABN AMRO tot 2017 / 2018

De Meern,  31 maart 2015

Geachte leden,

Binnenkort heeft U overleg over het via de effectenbeurs verkopen van aandelen ABN AMRO.

Swapschade wil niet in de merites van de beursgang zelf treden maar verzoekt u dringend om hierna volgende redenen  een eventuele beursintroductie van de ABN AMRO tot 2017 / 2018 uit te stellen.

Naast enkele  inmiddels bekende argumenten die voor uitstel pleiten informeren wij U graag over enkele minder bekende feiten die voor een langdurig uitstel pleiten.

Uit de gang van zaken rondom de loonsverhoging van enkele bankdirecteuren blijkt dat de top van de ABN AMRO niet aanvoelt wat  er in de Nederlandse maatschappij leeft. De bank behaalt meer dan 80% van haar omzet in Nederland zodat gevoel voor Nederlandse verhoudingen een conditio sine qua non is voor gezond marktgevoel en gezonde winstgevendheid.  Aan die voorwaarde wordt kennelijk niet voldaan.

Er zijn o.i. drie andere motieven om de beursintroductie enkele jaren uit te stellen. Dat zijn:

 1. De bank moet schoon schip maken op het renteswap dossier omdat nieuwe aandeelhouders anders met tegenvallers van enkele miljarden euro’s geconfronteerd worden en grote extra schadeclaims dreigen.
 2. Het is nog onduidelijk welke boetes de Amerikaanse autoriteiten aan de ABN-AMRO zullen opleggen voor overtreding van internationale regels inzake Dubai en Poetin.
 3. Wanneer de aandelen op de markt worden gezet voordat beide vorige problemen zijn opgelost wordt de positie van Nederland en Amsterdam als financieel centrum enorme schade aangedaan en zal ook de relatie van Nederland met de Verenigde Staten een deuk oplopen.

Schadeclaims wegens ondeugdelijke verkoop van renteswaps

De ABN AMRO heeft,  voornamelijk in de jaren 2006 t/m 2010, ruim 6000 renteswapcontracten met niet professionele MKB-ondernemingen afgesloten. Deze renteswapcontracten zijn veelvuldig met bedrog, althans met ernstige misleiding door de bank, tot stand gekomen. In totaal heeft de bank door haar onrechtmatige handelen een winst van naar schatting € 2,4 miljard behaald maar tegelijkertijd een grotere schade aangericht aan Nederlandse MKB ondernemingen.

In 2014 heeft de bank circa € 250.000.000 winst voor belasting op deze swapcontracten gerealiseerd. Dat is ca. 20% van de netto winst voor belasting die slechts € 1,13 miljard bedroeg. Vanaf 2015 daalt deze winstcomponent doordat swapcontracten dan beginnen af te lopen.

De bank weigert vrijwillig de schade te vergoeden en laat het systematisch op rechtszaken aankomen. Inmiddels blijkt de rechterlijke macht in toenemende mate benadeelde MKB ondernemers bij hun schadeclaims in het gelijk te stellen. Het aantal rechtszaken groeit gestaag. (ik wil u niet verhelen dat Swapschade B.V. daarin een actieve partij is). Uiteindelijk zal dit de bank naar onze verwachting enkele miljarden euro’s gaan kosten. Wanneer de nieuwe aandeelhouders over twee of drie jaar met deze “tegenvallers” geconfronteerd worden zal de bank weer nieuwe claims tegemoet kunnen zien van de nieuwe aandeelhouders, zeker wanneer dat Amerikaanse aandeelhouders betreft.

Het laatste jaarverslag van de ABN AMRO biedt geen inzicht in deze risico’s. Het is ons inziens  noodzakelijk dat de bank de claims wegens de verkoop van renteswapcontracten afwikkelt voordat een beursintroductie plaatsvindt. Swapschade schat de daarvoor noodzakelijke tijd op 2 tot 3 jaar.

Boetes in verband met “Dubai”

Er zijn meer argumenten om de beursintroductie enkele jaren uit te stellen. Onlangs bleek dat de ABN AMRO in Dubai verboden financiële transacties heeft uitgevoerd.[1]

Minder bekend is dat de ABN AMRO al eerder, in 2010, werd gedwongen tot een schikking van 500 miljoen dollar met het  Amerikaanse ministerie van Justitie wegens vergelijkbare overtredingen. Die rekening kwam uiteindelijk terecht bij de Royal Bank of Scotland die het betreffende deel van de ABN Amro had overgenomen.[2]

De autoriteiten in Dubai zijn momenteel  bezig met een onderzoek naar de ABN AMRO maar Amerikaanse autoriteiten zullen vermoedelijk volgen. Omdat het niveau van dit soort boetes de laatste jaren internationaal aanmerkelijk is verhoogd, moet rekening worden gehouden met boetes die aanmerkelijk hoger liggen dan 500 miljoen dollar. Alleen reeds de onzekerheid hieromtrent zal de introductieprijs op de effectenbeurs sterk drukken.

Corruptierisico’s inzake Poetin

De Nederlandsche Bank oordeelt de aanpak van de ABN Amro van corruptierisico’s als ‘onvoldoende’. Dit schrijft zij aan de ABN Amro directie.[3]  Als voorbeeld noemt DNB een klant van de ABN AMRO, de Russische oliehandelaar Gunvor, waarvan vermoed wordt dat die gelieerd is aan de Russische president Poetin en diens vrienden. Zelfs nadat het Amerikaanse ministerie van financiën in maart 2014 had gesteld dat Poetin in Gunvor had geïnvesteerd en toegang had tot Gunvor-fondsen, heeft ABN Amro nagelaten contact op te nemen met de Amerikaanse autoriteiten.[4]

Voor zover de brief van DNB op waarheid berust (wat Swapschade niet in twijfel trekt) wijst dat op overtreding van de regels die zijn opgesteld om druk op de Russische regering te zetten. Dat Nederland zelfs maar zou overwegen een bank die op deze wijze geleid wordt (gedeeltelijk) aan Amerikaanse aandeelhouders te verkopen zal de relatie met de Verenigde Staten, en de positie van Nederland als financieel centrum niet versterken.

Het is bijna onvoorstelbaar dat de directie van de bank met deze brief van de toezichthouder op zak geen uitstel van de beursintroductie heeft voorgesteld.  Dit doet, tezamen met het stuntelige optreden bij de loonsverhoging, ernstige twijfel rijzen aan het beoordelingsvermogen van de top van de bank.

Ernstiger is echter dat niet uitgesloten lijkt dat de Amerikaanse regering bij de ABN-AMRO een patroon van overtreding van internationale boycotregels meent te zien. Wanneer de Nederlandse regering daar onvoldoende tegen zou optreden zou een beursintroductie zelfs de relatie tussen Nederland en de Verenigde Staten in gevaar kunnen brengen.

Wanneer het kabinet een beursintroductie zou wensen waarbij ook Amerikaanse ingezetenen aandelen kunnen kopen – het selecteren van Amerikaanse investment banken als eventuele begeleider bij de beursintroductie zou daarop kunnen wijzen –  dreigt het gevaar van een verslechtering van de (financiële) relaties met de VS. Alleen reeds deze omstandigheid maakt het ons inziens noodzakelijk geen beursintroductie te overwegen zolang de kwesties inzake verboden financiële transacties niet volledig zijn opgelost.

Claims van Amerikaanse aandeelhouders kunnen negatieve spiraal veroorzaken

Amerikaanse rechtbanken staan ook open voor claims van Amerikaanse ingezetenen tegen niet Amerikaanse vennootschappen wanneer die vennootschappen activiteiten in de Verenigde Staten ontplooien. De ABN AMRO ontplooit  bancaire activiteiten in de Verenigde Staten en kan dus voor een Amerikaanse rechter worden gedagvaard. In de Verenigde Staten is het mogelijk dat naast een schadevergoeding ook een boete wegens onrechtmatig gedrag wordt toegewezen die het twee- of drievoudige kan zijn van het feitelijke schadebedrag. Door het risico van schadeclaims van Amerikaanse aandeelhouders te accepteren zou de ABN AMRO zich op zeer glad ijs begeven want daardoor zouden de  winstgevendheid en solvabiliteit van de ABN AMRO ernstig aangetast worden. Daardoor zou de beurskoers van de bank sterk kunnen dalen. Het gevaar ontstaat dan dat ook Nederlandse aandeelhouders hun schade bij de bank gaan claimen.

Kortom, het risico van een voor de bank dodelijke spiraal is aanwezig wanneer aandelen van de bank worden verkocht zolang het probleem van de aan het MKB verkochte renteswaps en de andere problemen bij de bank niet zijn opgelost.

Kopie van deze brief zend ik aan de directie van De Nederlandse Bank met het verzoek zich bij ons verzoek tot uitstel aan te sluiten.

Hoogachtend,

Pieter Lakeman,
Directeur Swapschade B.V.

[1] Vasco van der Boon 11 maart 2015 in het Financieele Dagblad.

[2] Dennis Mijnheer 12 maart 2015  in Follow The Money.

[3] Vasco van der Boon in het FD van 28 maart 2015.

[4] Vasco van der Boon in FD van 28 maart 2015.

Email ons:

Indien u vragen heeft over uw persoonlijke verhaalsmogelijkheden aangaande de door u geleden swapschade, mail ons dan door het hieronder geplaatste email formulier in te vullen en te versturen.

Email ons