KIFID: Renteswap is wél een ingewikkeld product

Op 20 juli van dit jaar oordeelde de rechtbank Midden-Nederland dat een renteswapcontract niet een complex financieel product was. Het standpunt van Swapschade was en is dat renteswaps die aan het MKB verkocht zijn geen eenvoudige zelfstandige renteswaps zijn. De renteswaps vielen onder de Algemene Bankvoorwaarden en werden daardoor onderdeel van een netwerk van juridische verplichtingen van de ondernemer jegens de bank. Het zijn volgens Swapschade wel degelijk complexe producten.

Onze visie is onlangs ondersteund door het Kifid. Dat oordeelde deze zomer in een klacht over de meest verkochte swap, de plain vanilla swap, als volgt: ‘Zoals door de Commissie in haar tussenuitspraak geoordeeld, was de informatieverstrekking zijdens DB aan de Klant onvoldoende. De Commissie acht in dit kader van belang dat DB, als bank, als professionele en ter-zakekundige dienstverlener stond tegenover een relatief kleine ondernemer van wie in beginsel geen bijzondere kennis over rente risico’s en de instrumenten ter afdekking daarvan mag worden verwacht. Bovendien zijn aan een renteswap – ook als het gaat om een zogenaamde “plain vanilla swap” zoals in deze zaak – risico’s verbonden die voor iemand zonder bijzondere kennis van of ervaring met deze producten niet meteen inzichtelijk zijn. […]’.

Swapschade blijft overigens van mening dat een gang naar het Kifid niet geadviseerd moet worden.