Vraag en Antwoord

Waarom laten MKB ondernemers hun belangen door Swapschade behartigen?
Omdat Swapschade deskundig is op het gebied van renteswaps en rentecaps. Ook besteedt Swapschade voldoende aandacht aan  de voor- en nadelen van het zogenaamde Uniforme Herstelkader. Daardoor kan Swapschade uw positie jegens de bank goed analyseren en goed verdedigen. De doelgerichtheid van voorzitter Pieter Lakeman blijkt onder meer uit zijn geslaagde bankrun tegen DSB bank waardoor hij een schadevergoeding van meer dan € 300 miljoen forceerde in plaats van € 27 miljoen die Scheringa had aangeboden.

Ook was Lakeman de eerste die grote accountantskantoren heeft aangepakt die rentederivaten bij Vestia onjuist gewaardeerd hadden. Hij won de tuchtklacht tegen KPMG ook in hoger beroep. Lakeman heeft voor Swapschade een bekwaam team van deskundigen samengesteld die uw schadeclaim met de grootste zorg behandelen.

Hoe groot is de kans van slagen bij een procedure?
Swapschade en haar financiers achten de kans van slagen zo groot dat zij bereid zijn u op basis van No Cure No Pay bij te staan. Dat zouden zij niet aandurven wanneer zij de kans op succes niet zeer groot achten. U betaalt niets vooraf en alleen maar een deel van de voor u binnengehaalde schadeclaim. Na uitgebreide studie heeft Swapschade inmiddels een aantal doorslaggevende juridische argumenten ontwikkeld die de kans op succes nog groter maken. Deze argumenten worden de komende weken op de website van Swapschade gepubliceerd.

Hoe lang kan de door Swapschade te starten procedure duren?
Een procedure die tactisch en strategisch goed wordt ingezet kan soms voor de rechtbank na ongeveer een jaar zijn beslist. Wanneer u inschrijft bij het herstelkader dat de onafhankelijke derivatencommissie met de banken is overeengekomen is uw wachttijd naar schatting 1 tot 11 maanden (november 2016 tot september 2017).
Wanneer u niet bij bijzonder beheer bent ondergebracht ontvangt u pas later een voorstel van de bank. Dan ontvangt u het voorstel vermoedelijk tussen januari 2017 en september 2017. Voor de Rabobank moet u hier naar onze schatting nog enkele maanden bij optellen. Dat kan dus een wachttijd van 13 maanden worden.

De banken bieden op basis van het herstelkader voor enkele van de meest voorkomende schade-elementen een vergoeding aan van 20% met een maximum van € 100.000. Andere schade-elementen zoals extra renteopslagen op de lening vallen buiten dit maximum zodat sommige ondernemingen een aanbod van meer dan € 100.000 kunnen krijgen.

Wanneer u met Swapschade procedeert wordt uw volledige schade geclaimd.

Kunnen jullie inschatten hoeveel schade Ondernemend Nederland door renteswaps en andere rentederivaten heeft geleden?
Dat kunnen we niet alleen inschatten; dat hebben we als eerste gewoon uitgerekend. Dat was mogelijk doordat de staf van Swapschade niet alleen advocaten en andere juristen maar ook econometristen omvat. Op de renteswapcontracten die de banken sinds 2003 aan niet-professionele MKB ondernemers hebben verkocht, hebben zij in totaal ruim € 10 miljard verdiend. Die winst voor de banken is gelijk aan de schade voor de ondernemers.
Als vuistregel geldt dat de schade op een tienjarige renteswap die gedurende de looptijd lineair voor de helft wordt afgelost en in 2008 of 2009 is afgesloten 40% van de nominale waarde van het swapcontract bedraagt.

Wat verstaan jullie onder schade?
Voor de meeste MKB ondernemers wordt verreweg de belangrijkste schadecomponent gevormd door de totale netto rente die op de renteswaps en andere rentederivaten is betaald. Het gaat daarbij om de netto renteschade. Dat is de vaste rente die u aan de bank heeft betaald minus de Euribor rente die de bank aan u heeft betaald. Let wel: bij deze schadecomponent speelt de rente die op het krediet is betaald geen rol.

Een andere schadecomponent bestaat uit renteverhogingen op het langlopende krediet. Bij circa 20% van de MKB ondernemers heeft de bank de rente op het krediet tussentijds extra verhoogd. Dat is zodanig tegen het basisargument waarmee de swap is verkocht (je bedrijf beschermen tegen renteverhogingen) dat de rechter al diverse malen heeft bepaald dat de bank met deze rentecomponent moest terugbetalen.

Een derde schadecomponent is de negatieve waarde van de renteswaps. Dit is een essentieel onderdeel van de totale schade. Toen de banken de renteswapcontracten verkochten wisten zij namelijk dat het risico groot was dat de swap voor u een negatieve waarde zou krijgen (voor henzelf een positieve waarde!). De banken brengen weliswaar naar voren dat de negatieve waarde aan het eind van de looptijd nihil is maar dat komt alleen doordat uw onderneming dan, in de vorm van rente, méér dan de negatieve waarde aan de bank heeft betaald.

Wanneer uw onderneming op een enig moment onroerend goed winstgevend wilde verkopen en de bank die verkoop onmogelijk heeft gemaakt door betaling van de negatieve waarde van het renteswapcontract te eisen is de als gevolg van die blokkade gederfde winst ook schade als gevolg van het swapcontract.

Wanneer uw onderneming op de swapcontracten zoveel rente moest betalen dat uw onderneming bij bijzonder beheer terecht is gekomen heeft u volgschade in de vorm van extra rentekosten, extra taxatiekosten, soms zelfs opgedrongen managementkosten enz. U moet wel beseffen dat deze laatste variant van vervolgschade vaak moeilijk te bewijzen en dus ook moeilijk te incasseren is.

Waarom mochten de banken geen renteswaps adviseren?
De banken hadden rente CAP-contracten moeten adviseren omdat die contracten voor de klant veel gunstiger waren dan renteswapcontracten. Dat zou overigens ook het geval zijn geweest wanneer de rente was gestegen.

Is procederen met Swapschade echt gratis?
Ja. U betaalt niets wanneer we niets voor u kunnen binnenhalen. Bij succes betaalt u 30% over de 1e miljoen euro die Swapschade voor uw onderneming binnenhaalt. Over het meerdere daarboven ontvangt Swapschade 20%.

Ons swapcontract is in 2004 afgesloten en inmiddels verlopen. Ik hoefde na afloop van het contract niet een bedrag te betalen. Heb ik nog een schadeclaim tegen mijn bank?
Jazeker. De bank heeft u in 2004 een verkeerd advies gegeven en een schadelijk renteswapcontract verkocht. Wanneer dat renteswapcontract 10 jaar heeft gelopen heeft u zeker een stevige schade opgelopen doordat u over de gehele periode aanzienlijk teveel rente heeft betaald. Die schade kunnen wij nog voor u claimen omdat u pas onlangs gehoord heeft dat u slachtoffer bent geworden van misselling.

Is het waar dat de negatieve waarde van een renteswapcontract tijdens de looptijd het enige schade-element van de renteswap is?
Nee. Dat is niet waar. De grootste schade is opgetreden doordat u, net als duizenden andere ondernemers, jarenlang veel meer rente heeft betaald dan wanneer de bank een rentecap aan u zou hebben verkocht.

Enige tijd geleden heb ik een gesprek met mijn bank gehad. Daarvan ontvingen we een verslag maar daar zaten allerlei fouten in. Wat moet ik doen?
Allereerst adviseren we elke ondernemer die een belangrijk gesprek met de bank heeft ervoor te zorgen dat zijn delegatie één persoon meer telt dan de delegatie van de bank. Dat maakt de kans aanzienlijk kleiner dat de bank later valse gespreksverslagen toezendt.

Wanneer u uw bank desondanks onjuiste gespreksverslagen aan u heeft gestuurd moet u de onjuistheden in die verslagen zo duidelijk mogelijk weerleggen omdat uw juridische positie bij een schadeclaim anders wellicht verzwakt wordt.

In die gespreksverslagen wordt bijvoorbeeld de bewering opgenomen dat de klant verklaard heeft in verleden goed geholpen te zijn of dat het renteswapcontract bij hem paste, of dat hij indertijd volledig geïnformeerd is over de risico’s van het renteswapcontract enzovoort. Banken hebben die onjuiste gespreksverslagen vaak naar hun klanten gezonden om later juridisch sterker te staan voor het geval dat zij later met claims geconfronteerd zouden worden.
Wij adviseren die fouten alsnog schriftelijk (per e-mail is ook schriftelijk) recht te zetten, ook al heeft het gesprek al vele maanden geleden plaatsgevonden. U moet dan vermelden welke opmerkingenverslag onjuist zijn en tevens vermelden welke van belang zijnde opmerkingen wel zijn gezegd, hetzij door de bank hetzij door uw onderneming, maar niet in het verslag zijn opgenomen.

Hoe moet ik een gesprek met mijn bank in gaan?
Bankdelegaties bestaan meestal uit 2 maar soms uit 3 personen. Het verdient aanbeveling uw delegatie uit 4 personen te laten bestaan, althans een persoon meer dan de delegatie van de bank. Het moeten personen zijn die goed kunnen luisteren en vastleggen wat door de bank gezegd wordt. U moet tijdens de vergadering geen voorstellen aanvaarden maar alles aanhoren en zo nauwkeurig mogelijk vastleggen wat de bank naar voor brengt. U kunt in het gesprek meedelen dat u de voorstellen intern zult bespreken en daar later op zult terugkomen. Het is verstandig om een eigen gespreksverslag op te stellen voor dat u het gespreksverslag van de bank ontvangt.